Lesní výroba

Pečujeme o 126 tisíc hektarů lesních ploch. Území v naší správě patří k nejkvalitnějším lesním porostům v rámci Evropy.

Více ›

Obchod s dřevem

Prosazujeme transparentní obchodní politiku – významnou část obchodů realizujeme na veřejných trzích.

Více ›

Myslivost

Díky naší historii jsme strážci českých mysliveckých tradic. Spravujeme dvě obory, jednu bažantnici a 24 honiteb.

Více ›

Rybářství

Spravujeme 446 hektarů vodních ploch, ročně produkujeme 95 tun ryb. Naše rybníky se nacházejí v čistých přírodních lokalitách.

Více ›

Zemědělství

Spravujeme 6,5 tisíce hektarů zemědělské půdy a zastáváme principy hospodaření blízké ekologickému farmaření.

Více ›

Služby pro AČR

Pro našeho zakladatele, Ministerstvo obrany ČR, zajišťujeme strážní služby vojenských objektů.

Více ›

Podpora turistiky

Jako státní korporace chápeme svou činnost jako službu veřejnosti. Unikátní přírodu se snažíme otevírat lidem.

Více ›

Záchranný systém

Systém Rescue Pointů usnadňuje záchranným složkám i ohroženým osobám orientaci v případě mimořádné události.

Více ›

Živá voda VLS

Investiční program do rybníčků, nádrží, tůní a studánek má zvýšit biodiverzitu území a optimalizovat vodní režim v krajině.

Více ›

Grantová služba VLS

Podporujeme výzkum a vývoj v oboru lesního hospodářství a zemědělství.

Více ›

Partnerství VLS

Podávání žádostí - spolupráce na akcích, prezentaci s. p. prostřednictvím partnerských smluv a smlouvy o reklamě, nabídka reklamního plnění, dary a podobné.

Více ›

Projekty s podporou EU

Investiční akce s využitím financí ze strukturálních fondů Evropské unie

Více ›

Interreg V - A

Programy a iniciativy přeshraniční spolupráce, které mají za cíl rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy.

Více ›