Lesní výroba

Pečujeme o 126 tisíc hektarů lesních ploch. Území v naší správě patří k nejkvalitnějším lesním porostům v rámci Evropy.

Lesní výroba je dominantním oborem podnikání VLS ČR, s.p. V rámci lesnictví se společnost zaměřuje především na:

pěstební činnost, těžební činnost, ochranu lesa, školkařství, udržování semenných zdrojů.

Hospodaření v souladu s přírodou

Území v naší správě patří k nejcennějším lesním plochám nejen v rámci České republiky, ale také celé Evropy. Lokality ve správě VLS byly dlouhodobě uchráněny intenzivní lidské činnosti i intenzivního turistického ruchu – my sami v lesnictví hospodaříme způsobem šetrným k přírodě a ke krajině. Jsme rovněž partnery řady programů ochrany přírody a úzce spolupracujeme s ochranáři. Také proto na našich územích naleznete 10 chráněných krajinných oblastí (další bude CHKO Brdy), 3 národní přírodní rezervace, 9 přírodních rezervací a 24 přírodních památek. Každá čtvrtá chráněná ptačí oblast v ČR se nachází u nás. V rámci evropského programu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin spravujeme 39 lokalit evropské soustavy Natura Viva 2000.

Lesní výroba v číslech

Ročně zalesňujeme průměrně 1 600 ha holin.

Produkujeme přibližně 9 milionů výsadbyschopných sazenic ročně, z toho 6 milionů jehličnatých a 3 miliony listnatých dřevin.

Průměrná roční těžba se v posledních letech pohybuje okolo 1 000 000 m3.

Nahodilá těžba tvořila v posledním roce 53 procent z celkové těžby.

Naše lesní divize

Lesní výrobu zajišťuje 23 lesních správ v rámci šesti lokálních divizí v Čechách a na Moravě. Jednotlivé divize hospodaří ve velmi rozdílných přírodních podmínkách.

Kontakt:
Ing. Pavel Češka, Ph.D.
Tel: +420 220 405 162
E-mail: pavel.ceska@vls.cz

Naše zásady v lesnictví

Uvažujeme v horizontu několika generací. O území v naší správě se stará již čtvrtá generace lesníků Vojenských lesů a statků. Proto dobře víme, že o stromy, které dnes sázíme, budou pečovat i naše děti, a teprve jejich potomci je uvidí jako vzrostlý les. Z tohoto důvodu mezi zásady našeho hospodaření patří:

obnova a udržení stability lesních ekosystémů,

zvyšování druhové diverzity lesních dřevin s cílem přiblížení se přirozené skladbě lesů,

zvyšování podílu přirozené obnovy lesních porostů,

soběstačnost v potřebě sazenic z produkce vlastních lesních školek.