Stanovisko k závěrům kontroly NKÚ u VLS

Vedení VLS ČR, s.p. vítá, že Nejvyšší kontrolní úřad kladně ocenil hospodaření podniku v letech 2015 – 2017, a to jak z hlediska efektivity obchodního modelu, tak i dosaženého hospodářského výsledku.

K zjištěným dílčím nedostatkům byla ještě v průběhu kontroly NKÚ, či na základě jejích závěrů přijata adekvátní nápravná opatření.

O výstavbě objektu pro ubytování ředitele divize Karlovy Vary bylo rozhodnuto tehdejším vedením v září 2012, tedy před předmětným obdobím kontroly 2015-2017, a stavba byla v roce 2015 dokončena. Nové vedení VLS v čele s Josefem Vojáčkem následně rozhodlo o tom, že objekt bude nabídnut ke komerčnímu nájmu prostřednictvím veřejného výběrového řízení, což se také 21. 9. 2015 stalo. Nabídka byla inzerována jak na podnikovém webu, tak na největším českém realitním serveru Sreality.cz. Objekt tak tehdejší ředitel divize Karlovy Vary získal do nájmu na základě tržní nabídky. S ohledem na kontrolní závěr NKÚ VLS v současné době zpracovávají projekt variantního využití nemovitosti (komerční nájem, rozdělení na více ubytovacích jednotek, využití pro komerční ubytování loveckých hostů, apod.), kde bude o konečném využití objektu rozhodovat ekonomická výhodnost.

K výtkám ohledně pochybení u některých pronájmů majetku VLS v oblasti valorizace nájmů a nevymáhání úroků z prodlení byla zjednána obratem náprava u těchto ojedinělých případů formou doměření nájmů. Vedení podniku také zavedlo novelizovanou metodiku, která by měla těmto administrativním pochybením v budoucnosti zabránit.

Ohledně požadavků NKÚ na upřesnění strategické činnosti VLS v oblasti asanace vojenských objektů v bývalých vojenských újezdech, které jsou ve špatném technickém stavu, je třeba uvést, že demoliční práce v bývalém VVP Ralsko byly zahájeny v roce 2017 a ke dnešnímu dni je z celkového objemu přibližně 20 procent vysloužilých nemovitostí odstraněno.