Prodej nepotřebného majetku

Státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, s. p., má v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, právo hospodařit s jemu svěřeným majetkem státu. V důsledku optimalizování hospodářské činnosti, průběžně se měnících bezpečnostních zájmů resortu obrany, ale i z jiných důvodů, se některý nemovitý i movitý majetek může stát pro plnění úkolů i hospodaření VLS nepotřebným. VLS proto průběžně přistupují k prodeji majetku primárně (ne však vždy) formou výběrového řízení, kdy je nabídka majetku ke koupi uveřejňována na těchto stránkách. V souladu se zákonem nebo vnitřními předpisy VLS výjimečně převádí nepotřebný nemovitý majetek mimo vlastnictví státu formou přímého prodeje (např. prodej spoluvlastnického podílu nebo prodej pozemku podstavbou jiného vlastníka). V souladu s § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, se VLS jako státní podnik tímto zákonem neřídí.

Nemovitý majetek - periodicky vyhlašovaná výběrová řízení

Předmětem výběrového řízení je majetek evidovaný v katastru nemovitostí, tj. pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory. Odprodej nemovitého majetku probíhá formou transparentních, veřejných a otevřených výběrových řízení zahrnujících nabídku více nepotřebných nemovitých věcí. Výjimkou jsou převody v rámci státního vlastnictví, nebo přímé prodeje nemovitých věcí při splnění požadavků daných zákonem či vnitřními předpisy VLS – tyto nemovité věci se formou výběrového řízení nenabízí.

Nemovitý majetek - TRVALÁ NABÍDKA

V tomto případě je předmětem nabídky nemovitá věc bez určení termínu pro podání nabídek a bez nutnosti složit příslušnou kauci. Po obdržení nabídky je ad hoc provedeno její vyhodnocení z pohledu finanční výhodnosti pro státní podnik- Zájemce je následně informován, zda státní podnik nabídku přijal či nikoliv. Pokud nabídnutá cena akceptována není, zůstává tato nemovitá věc předmětem trvalé nabídky. Nabídky je možno podávat i elektronicky (e-mailem).

Movitý majetek

Předmětem výběrového řízení jsou zejména dopravní prostředky, strojní a technologické vybavení a další věci movité povahy. Nabízený movitý majetek může být technicky a morálně zastaralý, neúplný či nevyužitelný ke svému původnímu účelu. Nabídka movitého majetku není realizována v předem daných termínech, probíhá na základě vyřazení majetku dle hospodářských potřeb jednotlivých divizí.

Mgr. Roman Smékal
E-mail: roman.smekal@vls.cz
telefon: 954 009 164