Hořovice

Divize Hořovice hospodaří převážně v jižní části Středočeského kraje v oblasti středních Brd.

Divize Hořovice hospodaří převážně v jižní části Středočeského kraje v oblasti středních Brd, v bývalém vojenském újezdu Brdy (LS Obecnice, Mirošov, Strašice, Nepomuk). Dále divize spravuje i odloučené lesní hospodářské celky Nouzov (sestávající ze tří částí Beroun, Poteplí, Obora) a Háje (odloučené menší lesní celky na území Plzeňského kraje).

Bývalý vojenský újezd Brdy se rozkládá cca 70 km jihozápadně od Prahy. Lesy v působnosti divize Hořovice přísluší do přírodních lesních oblastí Brdská vrchovina (převládá s rozlohou cca 25 tis. ha lesní půdy), Křivoklátsko, Rakovnicko-kladenská pahorkatina a Západočeská pahorkatina.

Od 1. ledna 2016 byl výcvikový prostor na Brdech zrušen a nařízením vlády byla na ploše 345 čtverečních kilometrů vyhlášena Chráněná krajinná oblast Brdy.

Kontakt

Sídlo: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Telefon: +420 954 001 911
Fax: +420 311 545 254
E-mail: horovice@vls.cz

Ředitel:
Ing. Petr Švadlena
E-mail: petr.svadlena@vls.cz
Telefon: 954 001 911

Hlavní inženýr:
Ing. Milan Tesař
E-mail: milan.tesar@vls.cz
Telefon: 954 001 941

Ekonom:
Ing. Martin Chytrý Ph.D.
E-mail: martin.chytry@vls.cz
Telefon: 954 001 919

Lesní správy

Lesní správa Jince
267 62 Komárov
Ing. Jan Pour
Tel.: +420 605 206 704
E-mail: jan.pour@vls.cz

Lesní správa Obecnice
Obecnice 274
262 21 Obecnice
Ing. Václav Pernegr
Tel.: +420 954 001 121
E-mail: vaclav.pernegr@vls.cz

Lesní správa Nepomuk
Nepomuk 43
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Ing. Josef Tesař
Tel.: +420 739 547 511
E-mail: josef.tesar@vls.cz

Lesní správa Mirošov
K lesní správě 193
338 43 Mirošov
Ing. David Novotný
Tel.: +420 954 001 142
E-mail: david.novotny@vls.cz

Lesní správa Nouzov
Suchomlýnská 4
273 51 Unhošť
Ing. František Pour
Tel.: +420 736 528 914
E-mail: frantisek.pour@vls.cz

Lesní správa Strašice
Strašice 171
338 45 Strašice
Ing. Jiří Lukáš
Tel.: +420 954 001 171
E-mail: jiri.lukas@vls.cz

Správa služeb Mirošov
338 43 Mirošov
Ing. Rudolf Čermák
Tel.: +420 954 001 512
E-mail: rudolf.cermak@vls.cz

Divize Hořovice v číslech

celková plocha 29 346 ha
zemědělská půda 236 ha
lesní pozemky 27 787 ha
vodní plochy 185 ha
zastavěné plochy 6 ha

Myslivost

Kontakt: Ing. Milan Tesař
Tel.: +420 954 001 941
E-mail: milan.tesar@vls.cz

Historie a současnost myslivosti u Divize Hořovice – Divize Hořovice myslivecky hospodaří ve třech vlastních honitbách a jedné honitbě společenstevní. Je to především honitba Brdy, které je věnována pozornost. Její hranice se z převážné části shoduje s hranicí bývalého vojenského újezdu. Celková výměra honitby je 25 665 ha. Jde bezesporu o jednu z největších uznaných honiteb v republice. Druhou vlastní honitbou je „ Nouzov“ o výměře 2229 ha, dále je to honitba na odloučené části „ Drnek“ s celkovou výměrou 1532 ha. Na společenstevní honitbě „Beroun- Záhořany“ o výměře 630 ha se divize Hořovice podílí většinovou výměrou.

Ale věnujme se především honitbě „BRDY“. V honitbě je normovanou zvěří jelen evropský v počtu 280 ks a koeficientem očekávané produkce 0,8 . Jelení zvěři jako hlavnímu producentu zvěřiny , trofejí a zejména limitujících škod na lesních porostech je věnována prvořadá pozornost. Jakoukoliv chovatelskou a mysliveckou práci s touto zvěří umožnila až výrazná redukce stavů realizovaná v období let 1986 – 1993 podpořená redukcí v okolních honitbách . Do té doby osvěta s tlakem na lesácké cítění přinášela jen slabé výsledky. Za uvedených osm let bylo uloveno v této honitbě 6 641 ks jelení zvěře tj ročně v průměru 830 ks. To je číslo které přesahuje průměr odstřelu za předcházejících téměř 40 let více než dvakrát. Od roku 1994 se pohybuje odlov v průměru kolem 500 ks a po roce 2000 mírně klesá. Kvalita trofejí nebyla v minulosti nikdy příliš valná, hlavním vlivem bylo přezvěření, nízká úživnost a rozšířená jaterní motoličnatost. Po provedené redukci bylo do honitby dovezeno několik kmenů kvalitní jelení zvěře z honiteb Lipník nad Bečvou a Mimoň.

Nepodařilo se, bohu žel, realizovat schválený dovoz zvěře ze Slovenska. Jsme přesvědčeni, že současné stavy zvěře jsou na takové úrovni, že je možno s ní pracovat a vytvářet předpoklady pro dosažení kvalitních trofejí.

Dnes již zcela okrajovou se stala zvěř mufloní. Její rozšíření je po několik let vázáno na lokalitu Koníček u LS Jince. Zvěř není normována, není trofejově příliš kvalitní a v podstatě by v krátké době měla být zcela odlovena. U zvěře srnčí začíná stagnovat početní stav a její celkový význam v honitbě, mimo jiné proto, že v lokalitě je zaznamenán již trvalý výskyt rysa. Normovaný stav v honitbě Brdy je 480 kusů a roční odlov činí v dlouhodobém průměru cca 50 ks. Druhou početně nejvýznamnější zvěří je zvěř černá. Tato je pro honitbu normována v počtu 200 ks a stejně jako v celé republice narůstají stavy této zvěře. Odlov již po několik let převyšuje 500 ks. U zajíce, který je v honitbě normován v počtu 180 ks se obvykle nepodaří dosáhnout NS jako základu pro odlov. Rozšířen je zejména v okrajových částech honitby, kde je rozhodující dosažitelnost polních kultur. Není významný z hlediska produkce zvěřiny, ale jeho význam silně pociťujeme v nutnosti oplocení listnatých kultur. Bažant obecný byl normován pouze na 200 ha v počtu 10 ks. Jeho současný stav nedosahuje stavu normovaného. Zcela běžně se v povodí větších potoků vyskytuje norek americký. Působí velké škody vyhubením raků v těchto tocích a vyhubením zmije. V oblasti Padrťských rybníků, Padrťského potoka a říčky Klabavy je často zaznamenán výskyt vydry říční a přímo na padrťských rybnících hnízdí orel mořský. Padrťské rybníky jsou významnou křižovatkou na tazích ptactva o čemž svědčí neustálý zájem ornitologů. Je to ostatně i lokalita výskytu čápa černého a pocházela odtud známá čápice Kristýna z africké odysei zpracované Dr. Pojerem. V honitbě byl zaznamenán též výskyt Losa evropského. Jeho přítomnost a chování bylo podrobně popsáno p. Karel Hutrem ve „Světě myslivosti 9/2004“.

Velkou tradici mají u divize Hořovice přehlídky trofejí spárkaté zvěře. Začaly již v roce 1946 na zámečku „Tři trubky“ a odborným posuzovatelem byl i Prof.Dr. Julius Komárek. Zámeček je významnou mysliveckou a kulturní památkou nejen proto, že jej navštívila řada našich prezidentů počínaje T.G. Masarykem a Ed. Benešem . Výstavy byly později konány na více místech a nepravidelně až se v roce 1972 pořádání ustálilo na mnoho let u LS Nepomuk . V roce 1999 přešlo pořádání výstav pod LS Mirošov kde jsou ve Skořicích u Mirošova a později na Rybářské baště u Padrťských rybníků pořádány dodnes. Výstavy jsou kromě odborného přínosu i důležitou společenskou událostí.

Možnosti odlovu trofejové, holé a černé zvěře nejsou tak rozsáhlé jako u ostatních divizí Vojenských lesů. Odlov nabízíme zejména u jelení zvěře, především v oblasti bodově slabších trofejí s převahou bodového rozpětí od 120 do 150 bodů CIC. Silnější trofeje jsou loveny ojediněle. Lovecké možnosti jsou převážně směrovány do honitby BRDY, ale lze jelení zvěř lovit i v honitbě Nouzov. Naopak trofejovou zvěř srnčí lze lovit především v honitbách Drnek, Nouzov a okrajově též v honitbě Brdy. Poskytujeme též možnost lovu zvěře holé a zvěře černé formou dlouhodobých povolenek. Počet těchto povolenek je omezen.

Turistika

Brdy jsou po zrušení vojenského prostoru a plánovaném vyhlášení CHKO územím s velkým budoucím potenciálem rozvoje turistického ruchu. V současné době probíhají intenzivní jednání s ochranáři a turistickým svazem o budoucím osazení „otevíraného“ území turistickými trasami a cyklostezkami. Proto informace v této sekci budeme průběžně aktualizovat.

Turistické trasy

V současném režimu vojenského újezdu Brdy můžete využít čtyři turistické trasy a sedm cyklostezek. Všechny turistické trasy jsou značeny červenou barvou.

1. okruh Orlov – Třemošná – Orlov: z konečné stanice autobusu v obci Orlov přes vrch Třemošná s výhledem na Příbram a Střední Povltaví a zpět na stanici autobusu v obci Orlov – 3 km
2. Orlov – Ohrádka – Bohutín: z konečné stanice autobusu v obci Orlov přes vrch Třemošná s výhledem na Příbram a Střední Povltaví a dále kolem hájovny Prokop do obce Bohutín – 6,5 km
3. Podluhy – Neřežín: z obce Podluhy k hájovně Krejčovka, kolem hájovny Hlína, ke zřícenině hradu Valdek a do obce Neřežín – 10 km
4. Nová ves – Těně – Strašice: z obce Zaječov lesními pěšinami a cestami do obce Strašice – 7,5 km

Cyklotrasy

1. cyklotrasa 2251 Dobřív - Skořice 5 km
2. cyklotrasa 2252 Zaječov - Strašice 11 km
3. cyklotrasa 2273 Trokavec - Vranovice 20 km
4. cyklotrasa 2274 Červený vrch, rozc. - Věsín 4 km
5. cyklotrasa 2275 Teslíny - Václavka, rozc. 3 km
6. cyklotrasa 8190 Bohutín - Rožmitál p. T. 5 km
7. cyklotrasa 8198 Láz - Obecnice 9,5 km

Doporučené odstavné plochy (parkoviště) ke stezkám

Orlov - konečná autobusu
Láz - bývalý lom u pily
Nepomuk - konečná zastávka autobusu
Dobřív - parkoviště u státní silnice "U Floriana"
Strašice - u Hájkova mostu
Těně - u lesa
Felbabka - v obci u bývalých kasáren
Obecnice - u lesních školek

Rybářství

Mezi hospodářskými vodními plochami dominují u divize v Hořovicích Padrťské rybníky na náhorní plošině Brd. Svou nadmořskou výškou 630 metrů nad mořem jsou nejvýše položenými hospodářskými rybníky ve středních Čechách. Hořejší Padrťský rybník má výměru 115 ha, je však poměrně mělký. Tento rybník je obklopen nádhernými lesními porosty, je napájen řadou drobných lesních přítoků, což předurčuje vyšší kyselost vody. Dolejší Padrťský rybník je menší, jeho výměra je 65 ha a je napájen výtokem z Hořejšího Padrťského rybníka. Tento rybník je obklopen loukami a bezlesím, čímž připomíná více klasické jihočeské rybníky. Každoročně se loví jeden z Padrťských rybníků. Výlovy se pohybují od 30 do 50 tun, hlavní rybou je kapr, dále pak cejn, štika, sumec atd.

Název Účel Výměra Využití Druhy ryb
Hořejší Padrťský rybník 115 ha hospodářský kapr
Dolejší Padrťský rybník 65 ha hospodářský kapr

Na území divize Hořovice nejsou vodní plochy určeny ke sportovnímu rybolovu.